Emceo - Disclaimer
Disclaimer
Onze Veiligheid
Disclaimer voor Coöperatie EMCEO U.A., eigenaar van www.emceo.nl

Disclaimer

Ondanks constante zorg en aandacht die EMCEO aan deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Vandaar deze disclaimer, voor onze veiligheid.

De informatie op www.emceo.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

EMCEO kan er niet voor instaan dat de informatie op www.emceo.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

EMCEO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.emceo.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.emceo.nl te kunnen raadplegen.

Coöperatie EMCEO U.A.